Kwaliteiten

We laten ons in ons werk inspireren door de kernkwaliteiten van het Groene Hart. De sturing door de provincies van de ontwikkelingen in het Groene Hart was aanvankelijk gericht op de volgende kernkwaliteiten:

 • landschappelijke diversiteit,
 • (veen)weidekarakter,
 • openheid en
 • rust & stilte.

In de loop der jaren zijn daaraan door onder meer belangenorganisaties, betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties kwaliteiten toegevoegd die meer inhoud geven aan begrippen zoals

 • beleving,
 • historie en
 • economie.

Deze unieke kwaliteiten of waarden van het Groene Hart kunnen volgens ons in vier groepen onderscheiden worden:

 • Belevingswaarden: veenweiden, waterhuishouding, water- en weidevogels, trekvogels, biodiversiteit, het leefgebied van diverse bedreigde dieren en planten, grote diversiteit tussen delen van het gebied.
 • Natuurlijke waarden: rust, ruimte, water en groen als tegenhanger van de stedelijke omgeving, herkenbare en gewaardeerde landschappelijke elementen (verkaveling, knotwilgen)
 • Historische waarden: cultureel (agrarisch) erfgoed, ligging steden en dorpen en trekvaartrouten, polders met slagenverkaveling (Copelandschappen), legakkers, Oude Hollandse waterlinie.
 • Economische waarden: hierbij is de plattelandseconomie ons uitgangspunt. Het landschap in het Groene Hart wordt grotendeels beheerd door grondgebonden agrarische ondernemers, die in het eeuwenoude landschap hun inkomen (moeten) verdienen. Voor het behoud van het karakteristieke landschap van het Groene Hart is langjarig perspectief voor deze ondernemers essentieel. Zonder boeren geen landschapsbeheer. Een deel van de agrarisch ondernemers richt (ook) op recreatie/toerisme/streekproducten.