Bodem & water

In fysieke zijn vraagstukken rond waterhuishouding, bodemdaling en CO2 prominent(er) op de agenda gekomen. Was in het verleden de aandacht vooral gericht op peilregulering, waterafvoer en dijkbescherming. Door de klimaatverandering wordt het Groene Hart nu ook geconfronteerd met wateroverlast of watertekort, overstromingen en verdroging. Tezamen met de continu verdergaande bodemdaling vraagt dit om herbezinning op grondgebruik, biodiversiteit, introductie van nieuwe productievormen en teelten en remming van de bodemdaling. We vinden dat ruimte moet worden geboden aan innovaties die bodemdaling tegengaan.